Ogólne Warunki Sprzedaży

Katarzyna Kozek, NIP 5581853533, z siedzibą w Bydgoszczy (właściciel strony internetowej https://rurape.pl)

 1. Niniejsze warunki obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży realizowanej przez Katarzyna Kozek, NIP 5581853533, z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Sprzedawca”) na rzecz Klienta nie będącego konsumentem, w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy. Składając zamówienie lub akceptując w jakikolwiek sposób ofertę Sprzedawcy Klient akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Podstawę realizacji zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) stanowi przyjęte przez Sprzedawcę zamówienie Klienta złożone telefonicznie lub przez e-mail. Bez względu na formę i sposób złożenia zamówienia, poczytuje się, iż zostało ono przyjęte do realizacji, jeżeli Sprzedawca prześle klientowi fakturę pro forma i otrzyma przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia.
 3. Ceny wymienione na stronie internetowej Sprzedawcy są cenami netto, bez podatków. Do cen netto Sprzedawca doliczy podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 4. Sprzedawca uzależnia dostarczenie towaru od dokonania przedpłaty na podstawie faktury proforma.
 5. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub przez e-mail o przybliżonym terminie dostawy towaru. Koszt dostawy towaru jest ustalany indywidualnie z uwzględnieniem parametrów i ilości zamówionego towaru.
 6. Złożenie przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru towaru podpisu na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu towaru oznacza sprawdzenie towaru przez Klienta oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.
 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 8. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia rur polietylenowych, złączek do rur oraz innych akcesoriów, wynikające z niewłaściwego montażu lub eksploatacji.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wskutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, w tym za utracone korzyści.
 13. Towar zakupiony u Sprzedawcy nie podlega zwrotowi, chyba że Sprzedawca wyrazi na to wyraźną zgodę.
 14. Treść oferty przedstawionej przez Sprzedawcę jest poufna, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i nie może być udostępniana lub ujawniana osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy. Nieuprawnione udostępnianie, ujawnianie lub powielanie oferty w całości lub części, a także inne działania Klienta o podobnym charakterze są prawnie zabronione i podlegają ściganiu na podstawie stosownych ustaw, w tym przepisów Kodeksu karnego oraz ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 15. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.